Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 1409|Trả lời: 1

[Tiện ích AuToCad] lisp cad đây [Lấy địa chỉ]Rank: 1

Trạng thái: Offline
Thanked
22 lần
Thưởng
9 điểm
Uy tín
28 điểm
Quyền đọc
10
Chủ đề
8
Đăng lúc 23/11/2012 10:14:27 |Hiện toàn bài
lisp cad
" c0 O1 S* q% w* \

LIPScad ko xoa.rar

5.15 MB, Lượt tải về: 733, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

sưu tầm

Đã có 6 đánh giáUy tín Thưởng Thanked Thu lại Lý do
minhhoaxd92 + 1 File rất hay. Thanks!
binhvui69 + 2 + 2 File rất hay. Thanks!
phamhoangkts210 + 1 File rất hay. Thanks!
danang02 + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
vuxutha + 2 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
thuchung + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!

Tổng đánh giá: Uy tín + 7  Thưởng + 6  Thanked + 5   Xem tất cảRank: 1

Trạng thái: Offline
Thanked
1 lần
Thưởng
48 điểm
Uy tín
2 điểm
Quyền đọc
10
Chủ đề
0
Đăng lúc 27/4/2013 13:39:43 |Hiện toàn bài
Bộ lisp autocad đầy đủ cho dân thiết kế mảng xây dựng. Tất cả trong 1.

+ u- C! _+ l5 m1 m" s(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´). u& [0 b9 o5 R7 J& S6 r- G
«´¨`•..¤: $ :¤..•´¨`»
5 W% T% v/ g% c+ ^* o(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)% i% r4 M6 h& d; C
*******
% J2 Y6 l; L/ D: b6 b***
6 Y+ H1 Z6 M2 X  L( @9 _* --------------------------- * --------------------------- *
8 @' p" |/ r4 ?4 t1 h7 M8 E* Copyright and repair by : ĐinhĐạiNhân_KonTum *
8 ~6 v# ]  e# h& V+ W+ {; {* b* --------------------layer auto load---------------------- *
5 g* p/ H1 N, Y5 `5 v1 P7 q* A0,A1,A2,A3,A4 : dat kho giay ban ve *
9 ?% W- q7 q- }* M9 ~* -------------------LENH VE LAYER------------------------- *5 r( f8 o0 \7 C; H
* 0, 05,1, 15, 2,25, 3, 35,4, 5, 6, 66, 60, 7, cv : *! t, C$ s* U- k$ Z- \! ~
* Auto change layer *
4 U# F0 f- }! g) p! D* LK,KL,FF (88-99): loc, hien, tat - cac layer *
$ ?. Y8 g# h/ C3 P! C3 O! B$ q) C% J* 8 - 9 : Hide - Show *! p9 Y% g+ q+ A
* C1->C9 : Thay doi linetype *& q% X6 @; M4 n7 Z6 i# C! A
* DHT : Dua dim, hatch, text ve dung layer *
4 x* I* ~% }# j* b- H1 v9 v$ J( e* , : Chon layer hien hanh *
6 F2 H3 X0 C- _, W8 r) h. J* -------------------- LENH VE DIM ------------------------ *
; n' S1 \3 p+ w* DE,DN : Edit dim *
  _4 K+ f1 |8 j5 h4 n8 `* KD : Cat ngan chan dim *
4 d4 B* R) a4 F/ u* CD : Chon dim hien hanh *$ p$ }" P, `, U! k6 ?& e% A
* BD : Sap cac lop dim deu nhau truc (X-Y) *% f5 D/ }% l2 f8 F4 _, e9 }/ z
* D100 : Tao nhanh dim 100 kien truc *
# W8 K; D- j' e, l1 g7 @1 r. q) e* DD <-> DZ : Fakedim - Fixfakedim *& X1 a# l2 e0 Z
* XD <-> YD : Sap dim theo rieng truc X <-> Y *- Q4 l6 q; i! a4 F( q6 m
* D,DA,DC,DB,DR, DG, DCT :lenh xuat dim autolayer *$ j0 ?$ |- U$ a: P
* -------------------- LENH VE TEXT------------------------ *
' V! j( l6 H2 `+ k1 `, B2 P* TXT : Chuyen dtext ve mtext *
- q0 L4 G0 g! p# A* TX : Xoay text theo hai diem *+ @% d( X" _- U: q3 l
* E1 : Thay doi chieu cao text *$ Q- Q; v* m  v$ j
* TF : Tao text-style thong dung */ p5 r4 k5 Y9 N1 I( n: j
* TE : Chon text hien hanh *" m0 j& z8 |  @: k* y. f+ `( b" R
* TJ : Chon diem dat cho text *
; a' L+ a, `0 X0 x* ST, K : Tao cac kieu text, gach chan text DT *9 Z$ \5 o. A4 I' v3 ]1 \
* XT <-> YT : Can le text theo truc X-Y *; C# C6 O! C! X# O4 e" a6 w* C8 Z
* XK <-> YK : Dan deu k/c text theo phuong X-Y *4 Q8 X! p5 T5 e2 i  ~
* MM <-> TT : Doi text can chon voi 1 text khac *& C9 p, X7 V5 G
* --------------- LENH DA TAO SAN DOI TUONG --------------- *. n1 T. A. g7 @0 p
* CC : Ve hinh chu nhat to dac qua 2 diem *
1 ^' o1 E9 W9 @# l: ?: b* VT : Ve tuong nhanh *5 \' @- G3 M) s5 J4 h) m0 P
* 1C , 2C : Cua di kieu 1 Canh va 2 Canh *; V0 t! t. V1 n# H
* `1,`2, `3 : Danh dau thep (tl 1/25 - 1/50 - 1/100) *: ~( U" v; \- S/ X% u- \: g" B
* VC <-> GH : Vet cat co ti le - auto ti le *; C1 h9 A( e7 x& r6 F& n7 s
* BT <-> BTM : Bac cau thang thuong va co mui cong *
) t8 I) E6 u- _2 _* T`, T1, T2 : Rai thep pick 2 diem tl(1/25, 1/50,1/100) *6 t3 h1 C! n: g
* HCD : Huong duong DX : Truc doi xung *2 B' s3 ^; c/ ]
* MAY : Dam may TON : Lat cat ton *
8 c# h) b7 \+ P6 P% [- b' |* TS : Thep san moc TM : Thep san mu *
# u/ v4 e% X5 q& t: J5 w2 D0 c( }* --------LENH HATCH VAT LIEU (H-Acad) -- (G-Acadiso) ----- *
9 S3 c8 P; X8 k7 k; V/ k& i* HT : hatch tuong HN : hatch ngoi *
5 t7 A8 |' K1 ~. t* HS : hatch Solid HVS : hatch ve sinh *# A$ t' h/ ]' O8 t/ g4 S
* HC : hatch cat H40 : hatch luoi B40 *6 j8 E+ I  t% n' l
* HG : hatch gach HDH : hatch da hoc *
: w1 |6 `( S5 i: e/ |( `* HBT : hatch be tong HGV : hatch bt lot *3 l0 A' F7 i  t3 Y% _$ K( `
* HTO : hatch mai ton HDC : hatch da che *
& ^+ \8 p! E, l7 Q( U* CH , MH , SS , XH : *
6 {8 {7 Y1 L; _, j0 j* c) |* Copy, Move, Scale, Rotate - HATCH *" _! T9 l4 Z* @0 K
* JH : Noi cac hatch lai voi nhau *
0 S" R, v6 l3 j* -----LENH NHANH (thay doi lenh co ban cua Autocad)------- *
  {+ v% V+ S- w  Y6 r* CO : Copy tang dan *
7 Y( Y) n/ c8 p8 b( n* BK : Thay doi ban kinh hinh tron *, @, a5 B5 H9 n# Z4 _' [
* OP : Offset co diem dat *
% L( G2 f0 H8 E+ E* N, J: Noi cac duong Line thanh Pline *
* k4 I8 |- N9 A% y8 t* BF : Break line va pline *& [( n) Q+ l& [9 b7 p# c# m$ R
* DBL : Thay doi diem dat cho Block *
5 [0 l. O! h5 o3 a; x* C : Copy Ci: Circle *' Q! \5 O7 r& \1 j7 k
* XSC : Scale the mot chieu BC: Doi mau block *
2 B4 E: l+ d; Y( s' _& u8 ~* CA : Aray pick nhanh BB: Doi ten block *
$ y% I: v" M2 q+ r9 Q& e) R& f: ^# \7 d* CR : Copy va Rotate MR: Move va Rotate *
. l1 F; }1 P& l& _% c1 t* MI : Mirror giu doi tuong cu F : Fillet voi R=0 ** m" O" ?! g+ I% Y6 w5 r
* MJ : Mirror xoa doi tuong cu FR: Fillet voi R=? *
- M# u& v& O+ l% w+ v. `1 }* --------------- LENH DIEU CHINH UCS --------------------- *+ ~9 J8 {2 c( I" s" K1 T
* UB _ UU: Quay he toa do 2D theo line_tra lai he truc *, P4 L; D% A* v* D2 o1 e
* UV _ QT: Quay huong ve theo duong line _tra lai he truc *
8 u: B. ~; `+ l& i* VB,BV - VV : xem che do 3d - tra lai che do 2d *# A& c9 x# Q  W' h
* OI, OU, OL : Chon cac che do bat diem Osnap *& h+ }. b: s) H: R
* ------------------ LENH TINH TOAN ----------------------- *, A6 m; E1 g8 u0 x
* % : Tinh % do doc *. }7 R1 n5 k# u9 h" j
* DOC : Ve mai voi do doc % cho truoc *
, M) }! q% Q1 x0 X- Z( j9 `2 m2 {1 u* TCD : Tinh tong chieu dai duong bat ky *+ K. F9 j* w5 i& J( z
* TDT : Tinh tong dien tich *, N/ f, {( j4 `' M
* DW : Dem Block chon F2 de xem ket qua *+ R: _( e7 O- w1 L' ~
* + : Phep tinh cong *
# u% r$ E: r6 P* DTX : Dem so lan text xuat hien *! I8 D' r: W0 J& w) y
* CDM : Cong Dim *
% |) M" O' I, I6 x* M150, M200, M250, M300 : *5 g$ O1 Y# h1 I& K4 Z6 G3 N- D
* Tinh khoi luong vat lieu be tong PC40 theo Mac *
6 h& U: E" [; r: b; N* -------- LENH THONG KE THEP (su dung cho file mau) ------ *
. d) f  T2 c: T7 A* OF : Xoa gia tri 0 *4 o; G' C6 g5 n2 ]2 J
* II : Xoa thuoc tinh *
7 C$ ~% ]( Z% Y) y( J* SD : Nhap so lieu can sua *
3 S: G' a8 G. Y5 T/ `5 R- e/ M* SF : Nhap so luong cau kien *
5 L( R4 |$ i% l# s3 x* TH : Tong hop thep *
3 {8 ?8 }4 _: J$ M3 J% b7 |* --------------------------------------------------------- *9 X. V8 ~* o/ N2 B) P; W4 |- Q
(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)" L# s, s& I8 X+ h
«´¨`•..¤: $ :¤..•´¨`») A6 M+ R% V, s, p; D+ N7 j- {
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)
1 G) j6 |3 R1 n& o! `8 D( s6 U***" e/ w$ P# I0 j  T
«´¨`•..¤ ************ * © * 0808 * dinhdainhan0808@gmail.com ¤..•´¨`»
; e2 s7 @+ ^( \. @  V(¸.•'´¤*¤`'•.¸)
* ?7 u  S( l! H2 p% Y2 N9 u; ~% ^# h* z( B& y
khi tạo text tự động chuyển qua layer text
7 }8 h8 n! \8 N9 c  _+ v) ^8 s% ?, A) bcũng như dim - hatch cũng vậy.( V3 k' _, @. f* N- ^/ l4 [# z
- hay chỉ cần 1 lệnh là có thể đưa tất cả dim - hatch - text về đúng layer.5 E5 `- U, ~2 F4 c  q' |5 r
- Đây là quá trình tổng hợp và sưu tập từ nhiều trang web cả trong nước và các trang web nươc ngoài, trong những năm thiết kế.
8 p- |* P8 T2 `- Hồi mới đi làm người ta giấu nghề quá, nên khá cực. Nếu giữ bí kip chắc Việt Nam khó phát triển quá.
( Q( q5 X; p- A4 y- Tất cả công việc bạn làm là ý tưởng chứ không phụ thuộc vào lệnh vẽ. Lênh cũng dễ hiểu và logic. Sau vài ngày áp dụng là bạn có thể thuộc.+ n/ {& B/ s4 [; c
- Sau khi load các bạn chỉ cần nhấn phím F2. sẽ xuất hiện bảng lệnh như trên.
) R( S3 a4 m$ k' R- Mong lisp này sẽ giúp phần nào các bạn trong lĩnh vực thiết kế xây dựng. Nhất là những bạn mới ra trường mà trong hoàn cảnh khó khăn thế này.
: Y$ C: k2 ~* A; a- Nếu thấy có lỗi gì chỉ cần load lại lisp. hoặc cm cho mình để sửa lỗi.
. {' u7 v- |/ M4 D/ G/ ?---- Mình đã test được trên cad 2013 ko vấn đề gì. Yêu cầu cad các phiên bản có cài express là ok ! ---------4 l" f& I& l4 Y2 ~
8 ^8 {2 d/ }; h% b, Y1 [: _6 Q
Nó là đây: http://www.mediafire.com/?kj55vaklqi9jqj3
+ {0 g8 Z# A* C+ N9 t( y8 Z9 E0 P+ c
Nếu bạn nào thích để lại họ tên đầy đủ:8 j2 b5 s& Q9 a" C2 c2 @
Minh sẽ gửi bản có đoạn text ma ban muốn ghi trong taskbar của cad...
  ?. Q. m/ G' S$ T- C; [7 Nhoăc mail cho mình.. vẽ cad cho zui zui...
) a- I- W2 v$ F( p
# l) J9 g& m; b) L8 S& _, eNẾU CÁC BẠN ĐÃ SỬ DỤNG LISP NÀY RỒI.THÌ NÊN THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT TẠI BOX NÀY . BỞI VÌ KHI THAO TÁC THẤY LỖI MÌNH SỄ FIX LẠI, VÀ CÓ THỂ THÊM LỆNH MỚI ..
Đã có 1 đánh giáUy tín Thưởng Thanked Thu lại Lý do
hoangquynhmy + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!

Tổng đánh giá: Uy tín + 2  Thưởng + 2  Thanked + 1   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 21/4/2014 09:16 , Processed in 0.112595 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên